info@cbilaw.vn
+ (84) 028 3979 8855

Thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài, điều kiện, thủ tục thực hiện mới nhất

Ngày nay, nhu cầu học ngoại ngữ ở nước ta đang có xu hướng tăng mạnh do hội nhập hoá với các nước và theo đó tốc độ hình thành các trung tâm ngoại ngữ cũng tăng mạnh. Ngoài các trung tâm ngoại ngữ tư thục còn có không ít các trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài thì doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện như thế nào về chủ thể như điều kiện tiếp cận thị trường, điều kiện về vốn hay các giấy phép con nếu có? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm nhé.

Ảnh minh hoạ

1. Cơ sở pháp lý liên quan về thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

– Luật Doanh nghiệp 2020;

– Luật Đầu tư 2020;

– Nghị định 86/2018/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

– Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2. Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Theo đó, khoản 3 Điều 2 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT quy định về khái niệm trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

“Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn để thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép sử dụng con du và tài Khoản riêng.

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Nghị định 86/2018/NĐ-CP:

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn là cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, văn hóa, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, kể cả cơ sở đào tạo, bồi dưỡng do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ được phép hoạt động tại Việt Nam thành lập.”

Như vậy, dựa vào tính chất hoạt động, có thể hiểu Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài là một cơ sở thực hiện hoạt động giảng dạy các kỹ năng về ngoại ngữ do nhà đầu tư là các cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư, góp vốn để thành lập và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

Hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trung tâm ngoại ngữ thuộc về cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ.

Thứ nhất, điều kiện về vốn đầu tư quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định 86/2018/NĐ-CP:

Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.

Đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy định tại Khoản 3 Điều 35 Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

Thứ hai, điều kiện về cơ sở vật chất quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định 86/2018/NĐ-CP:

– Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

– Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;

– Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.

Lưu ý: cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được phép thuê cơ sở vật chất ổn định theo chu kỳ thời gian ít nhất 05 năm và phải bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng quy định nêu trên.

Thứ ba, về chương trình giáo dục tại Điều 37 Nghị định 86/2018/NĐ-CP:

– Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

– Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy:

+ Chương trình giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+ Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nước ngoài.

Thứ tư, điều kiện về đội ngũ nhà giáo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định 86/2018/NĐ-CP:

– Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy;

– Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

Thứ năm, điều kiện cho phép hoạt động giáo dục Khoản 1 Điều 45 Nghị định 86/2018/NĐ-CP:

Có quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

– Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Theo khoản 2 Điều 38 Luật Đầu tư 2020, đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đáp ứng những điều kiện nhất định để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Theo khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;

+ Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Xem thủ tục:

– Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

– Đăng ký thành lập mới đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

– Đăng ký thành lập công ty cổ phần

4. Trình tự, thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

Theo Điều 31, Điều 48  Nghị định 86/2018/NĐ-CP thủ tục thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện như sau:

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Xem thủ tục:

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Ban quản lý

Bước 2: Xin cấp Giấy phép hoạt động giáo dục trung tâm ngoại ngữ

Xem thủ tục: Cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

5. Một số vấn đề cần lưu ý khi thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

Thứ nhất, căn cứ theo quy định Điều 30 Nghị định 86/2018/NĐ-CP “Thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không dài hơn thời hạn thuê đất.”

Thứ hai, theo quy định tại Điều 29 Nghị định 86/2018/NĐ-CP về đặt tên cho cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài :

 Đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, tên phải bao gồm các yếu tố cấu thành được sắp xếp theo trật tự: “Trung tâm giáo dục hoặc đào tạo”, “Ngành hoặc nhóm ngành đào tạo chính” và tên riêng;

 – Tên riêng của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của cơ sở giáo dục đã đăng ký, với tên của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

– Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.

Thứ ba, Quyền và Nghĩa vụ của trung tâm tin học có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 32 Nghị định 86/2016/NĐ-CP:

–  Được bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

– Chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hoạt động và chịu sự quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Thực hiện công khai cam kết về chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính. Chịu trách nhiệm bồi hoàn cho người học các khoản chi phí người học đã nộp trong trường hợp cung cấp chương trình đào tạo không bảo đảm chất lượng giáo dục như cam kết;

– Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, cán bộ, giảng viên, giáo viên và người lao động trong trường hợp chấm dứt hoặc buộc phải chấm dứt hoạt động trước thời hạn;

– Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài;

– Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp về tình hình phát triển toàn diện của cơ sở và giải trình đầy đủ khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu. Báo cáo bao gồm các nội dung chính: Việc thực hiện quyết định cho phép hoạt động, cơ cấu tổ chức, giáo viên, giảng viên, số lượng tuyển sinh, công tác tổ chức giảng dạy và học tập, kết quả học tập của học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, số lượng tốt nghiệp, tỷ lệ tốt nghiệp, văn bằng được cấp, báo cáo tài chính, những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai, đề xuất, kiến nghị. Việc báo cáo thực hiện bằng hình thức trực tuyến và văn bản;

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ , căn cứ Khoản 3 Điều 34 Nghị định 86/2018/NĐ-CP:

Đối với dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải lấy ý kiến thẩm định của sở Giáo dục và Đào tạo.

Thứ năm, căn cứ khoản 2 Điều 51 Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài sẽ bị giải thể và chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

– Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài;

– Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật hoặc các quy định về quản lý, tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học;

– Hết thời hạn đình chỉ ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ;

– Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định cho phép thành lập hoặc quyết định cho phép hoạt động không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;

– Không thực hiện đúng cam kết thể hiện trong đề án được phê duyệt sau thời hạn 05 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực.

Thứ sáu, Căn cứ khoản 2 Điều 50 Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài bị đình chỉ hoạt động giáo dục khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây:

– Có hành vi gian lận để được thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục;

– Không bảo đảm một trong các điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục quy định tại Nghị định này;

– Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

– Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ hoạt động;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm:

– Thành lập trung tâm ngoại ngữ tư thục, thủ tục thực hiện mới nhất

– Hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

– Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Nguồn: https://bachkhoaluat.vn/cam-nang/18360/thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-dieu-kien-thu-tuc-thuc-hien-moi-nhat

Leave a Reply