info@cbilaw.vn
+ (84) 028 3979 8855

Điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp hội đồng thành viên do thành viên/nhóm thành viên thiểu số triệu tập

Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, được tổ chức họp ít nhất mỗi năm một lần và có thể họp nhiều hơn theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên và Hội đồng thành viên là một thành phần không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Vậy điều kiện và làm thế nào để tiến hành một cuộc họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên trong Công ty triệu tập? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiều về vấn đề này nhé.

Ảnh minh hoạ

1. Thể thức triệu tập họp Hội đồng thành viên của thành viên, nhóm thành viên thiểu số

Căn cứ Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên, nhóm thành viên thiểu số cần thực hiện các công việc sau đây khi tiến hành triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên:

(i) Chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu họp, triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên. Các thành viên khác có quyền kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp bằng văn bản bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, chữ ký của thành viên kiến nghị hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ;

+ Tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

+ Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp;

+ Lý do kiến nghị.

(ii) Chấp thuận kiến nghị và bổ sung chương trình họp Hội đồng thành viên nếu kiến nghị có đủ nội dung theo quy định nói trên và được gửi đến trụ sở chính của công ty chậm nhất là 01 ngày làm việc trước ngày họp Hội đồng thành viên. Trong trường hợp kiến nghị được trình ngay trước khi bắt đầu họp thì kiến nghị được chấp thuận nếu đa số các thành viên dự họp tán thành;

(iii) Gửi thông báo mời họp Hội đồng thành viên bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và được gửi trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng thành viên với nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương trình họp;

(iv) Chương trình và tài liệu họp phải được gửi cho thành viên công ty trước khi họp. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan đến quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua chiến lược phát triển công ty, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể công ty phải được gửi đến các thành viên chậm nhất là 07 ngày làm việc trước ngày họp. Thời hạn gửi các tài liệu khác do Điều lệ công ty quy định;

2. Quyền triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên của thành viên, nhóm thành viên

Theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Doanh nghiệp 20201. Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 49 của Luật này. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn lại.”

Theo đó, thành viên, nhóm thành viên theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 49 Luật Doanh nghiệp 2020 (sau đây gọi là “thành viên, nhóm thành viên thiểu số”) bao gồm:

(i)  Thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; hoặc

(ii) Thành viên, nhóm thành viên còn lại trong trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn.

Như vậy, nếu Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên thiểu số thì thành viên, nhóm thành viên thiểu số có quyền trực tiếp triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên theo quy định pháp luật. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn lại cho thành viên, nhóm thành viên thiểu số.

3. Điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên do thành viên, nhóm thành viên thiểu số triệu tập

Tại Điều 58 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, cụ thể:

(i) Điều kiện:

Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;

(ii) Thể thức:

– Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ nhất có số thành viên dự họp sở hữu dưới 65% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc triệu tập họp Hội đồng thành viên được thực hiện như sau:

+ Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;

+ Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai có số thành viên dự họp sở hữu dưới 50% vốn điều lệ, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

– Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

– Trường hợp cuộc họp đủ điều kiện quy định không hoàn thành chương trình họp trong thời hạn dự kiến thì có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày kể từ ngày khai mạc cuộc họp đó.

Xem thêm mẫu tại đây:

Văn bản đề nghị triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên

Chương trình họp hội đồng thành viên

Giấy kiến nghị về việc bổ sung nội dung chương trình họp hội đồng thành viên đối với thành viên là cá nhân

Giấy kiến nghị về việc bổ sung nội dung chương trình họp hội đồng thành viên đối với thành viên là tổ chức

Thông báo mời họp hội đồng thành viên do nhóm thành viên thiểu số triệu tập

Thông báo mời họp hội đồng thành viên do nhóm thành viên thiểu số triệu tập (lần 2)

Thư mời họp Hội đồng thành viên của thành viên, nhóm thành viên thiểu số

Thư mời họp Hội đồng thành viên của thành viên, nhóm thành viên thiểu số (lần 2)

Giấy ủy quyền dự họp hội đồng thành viên

Có thể bạn quan tâm

Biên bản họp hội đồng thành viên có bắt buộc có chữ ký của tất cả thành viên       

Mẫu quyết định Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn    

Nguồn: https://bachkhoaluat.vn/cam-nang/19271/dieu-kien-va-the-thuc-tien-hanh-cuoc-hop-hoi-dong-thanh-vien-do-thanh-vien-nhom-thanh-vien-thieu-so-trieu

Leave a Reply